Lagans Byggnads AB

– GDPR

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet
Vi värnar om din integritet och är därför mycket försiktiga när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om hur vi samla in, delar och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Det är viktigt att du tar del av informationen och om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?
All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IPnummer, räknas som personuppgift om de kan kopplas till fysiska personer.

Dataskyddsförordningen GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla den 25 maj och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Även om mycket är sig likt, så ställs det nu högre krav på hur företag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Varifrån hämtar vi personuppgifter? Personuppgifterna hämtas från dig när du tecknar avtal med Lagans Byggnads AB eller genom andra
kontakter mellan dig och Lagans Byggnads AB. Det kan till exempel vara genom brev, e-post, och telefonsamtal.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?
Lagans Byggnads AB behandlar personuppgifter om dig i de fall du är kund till oss. De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, adress, personnummer och fastighetsbeteckning.

Nödvändigt personuppgifter för att kunna ingå avtal eller följa gällande lagar
En förutsättning för att Lagans Byggnads AB ska kunna tillhandahålla dig aktuell tjänst, eller vidta övriga åtgärder som begärs av dig under avtalsperioden är att du tillhandahåller de personuppgifter som Lagans Byggnads AB efterfrågar och som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal med Lagans Byggnads AB.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Lagans Byggnads AB kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Därutöver kommer dina personuppgifter lämnas ut till myndigheter, om Lagans Byggnads AB är skyldiga att göra det enligt lag, till exempel Skatteverket vid ansökan om ROT-avdrag. I samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan personuppgifter också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter. Den rättsliga grunden för att lämna ut personuppgifter till andra bolag är för att kunna fullgöra våra avtal med dig, eller rättslig förpliktelse om vi är skyldiga enligt lag.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES
Lagans Byggnads AB lämnar inte ut dina personuppgifter till mottagare utanför EU- och EES området.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst 7 år i enlighet med bokföringslagen.

För vilka syften behandlar vi personuppgifter?
Hantera offerter, avtal och fakturor
Fullgöra och administrera avtal
– Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för avtalet.
– Uppdatera uppgifter som fastighetsbeteckning.
– Hantera inbetalningar av fakturor.
– Hantera insättningar och uttag på bankkonto.

Vidta åtgärder som begärts innan avtal tecknats
– Registrera de uppgifter som behövs för att lämna offert.
– Samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som behövs för att ingå avtal.

Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling
Fullgörande av avtal
Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part i eller ör att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

Rättslig förpliktelse
Behandlingen av dina personuppgifter krävs enligt lag eller annan författning.

Samtycke
När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, och om en viss behandling utförts med stöd av samtycket kommer vi inte längre kunna slutföra behandlingen. Ett återkallande påverkar inte den rätt Lagans Byggnads AB haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med tvister och andra förfaranden.

Dina rättigheter och hur du använder dem
Registerutdrag
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begår registerutdrag.

Dataportabilitet
Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Lagans Byggnads AB behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

Ansökan om dataportabilitet kan göras på samma sätt som ansökan om registerutdrag. En förutsättning för att du ska kunna ta emot den elektroniska kopian är att du identifierat dig.

Invändning
Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse eller allmänt intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring. Det gör du enklast genom att kontakta oss via telefon eller mail.

Rättelse och begränsning
Lagans Byggnads AB är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa.

Rätten till radering – ”rätten att bli bortglömd”
Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Lagans Byggnads AB tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Har du frågor?